Projekt fakultatywnych zajęć z koszykówki w ZS Nr 14

Autorski projekt fakultatywnych zajęć z koszykówki
w Zespole Szkół Nr 14 we Wrocławiu. Organizacja Mistrzostw ZS Nr 14 w koszykówce chłopców.I. Wprowadzenie

Projekt przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu, którzy zadeklarują swój udział w zajęciach i rozgrywkach o miano najlepszej klasy w szkole. Zarówno zajęcia, jak i rozgrywki o Mistrzostwo Szkoły będą prowadzone w ramach fakultetów – jako systematyczna aktywność ruchowa.

Podczas realizacji projektu uczniowie powinni opanować założone w programie elementy techniki i taktyki koszykówki. Ważnym elementem jest rozwijanie wśród uczniów zasady „fair play”.

Uczestnictwo w zajęciach i rozgrywkach szkolnych kształtuje wśród uczniów postawę prozdrowotną i umiejętność zagospodarowania czasu wolnego. Wdraża do aktywnego i systematycznego uprawiania sportu.

Uczniowie wykazujący zainteresowanie koszykówką i uczestniczący w projekcie będą mogli ponadto sprawdzić stopień opanowania swoich umiejętności, uczestnicząc w rozgrywkach strefy wrocławskiej (Basketmanii). Udział uczniów w tej formie zajęć będzie podlegał ocenie zgodnie z PSO wychowania fizycznego.

II. Cele główne:

1. Spełnienie oczekiwań uczniów wobec szkolnego wychowania fizycznego poprzez umożliwienie im pogłębiania wiedzy i ukształtowania umiejętności w obszarach, którymi są szczególnie zainteresowani oraz które są dla nich dostępne ze względu na poziom sprawności i wydolności organizmu.

2. Wyposażenie uczniów w zasób umiejętności ruchowych z zakresu piłki koszykowej, umożliwiających uczestnictwo w różnych formach aktywności ruchowej, rekreacyjnej i sportowej.

3. Wszechstronny rozwój sprawności kondycyjno-koordynacyjnej.

4. Osiągnięcie poziomu wiedzy i umiejętności umożliwiających dbanie o własne zdrowie i sprawność fizyczną.

5. Kształtowanie wolicjonalne charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym, jak i zespołowym.

Autor projektu : mgr Artur Pełka